This is a free Purot.net wiki

Reformin pedagogiikkaa

Mihin pyritään?

Yksilölliset opintopolut, ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen, osaamisperusteisuus ja jatkuva sisäänotto ovat ammattillisen koulutuksen reformin haasteita, jotka ohjaavat opetusmenelmien valintaa ja opetuksen järjestämistä. Verkko-opetus on noussut korkeakouluissa vahvana vaihtoehtona lähiopetuksen rinnalle, kuten myös  monimuoto-opetus, jossa yhdistellään itsenäistä opiskelua ja etä- ja lähiopetusta. Monilta nuorilta verkko-opetus, itsenäinen opiskelu ja etäopetus vaativat kuitenkin liikaa itseohjautuvuutta ja todella hyviä opiskelutaitoja, jolloin opinnot eivät etene ja pahimmassa tapauksessa keskeytyvät. Tämän vuoksi vastuullinen koulutuksen järjestäjä ja opettaja suunnittelee oppimisympäristön tarkoituksen mukaiseksi sekä osaamistavoitteen että opiskelijan näkökulmasta.

Terminologiaa

Lähiopetus tarkoittaa koulussa tapahtuvaa opetusta.

Etäopetukselle ei ole olemassa varsinaista määritelmää, mutta se voidaan käsittää opetusmuotona, jossa opiskelija itsenäisesti opiskelee oppilaitoksen ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esim. kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna. Tällöin etäopetus on asynkronista (ei-reaaliaikaista). Synkronista (reaaliaikaista) etäopetusta ovat sekä ns. perinteinen video-opetus, että verkkokokousjärjestelmiin perustuvat toimintamallit. Usein käytetään sekaisin termejä ”etäopetus”, ”verkko-opetus” ja ”virtuaaliopetus”.

Verkko-opetuksella (virtuaaliopetus, eOpetus) tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti hyödyntävää opetusta. Se sisältää sekä tietoverkon avulla tapahtuvan että videoneuvotteluna annettavan opetuksen ja asynkronisen ja synkronisen opetuksen.

Sulautuva oppiminen

Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen vaikuttavan opiskelijapalautteen kysymykset ja pisteytys

Tutkintokoulutuksen aloittaneiden opiskelijapalautekyselyn väittämät ovat:

1) Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa;

2) Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin monipuolisesti;

3) Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan;

4) Kanssani selvitettiin, tarvitsenko tukea opinnoissani.

Tutkinnon ja tutkinnon osan tai osia suorittaneiden opiskelijapalautekyselyjen väittämät ovat:

1) Minulle laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma mahdollisti opintojeni joustavan etenemisen;

2) Opetustilat, välineet, työpaikat, digitaaliset ja muut oppimisympäristöni edistivät oppimistani;

3) Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla;

4) Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni etenivät suunnitellusti;

5) Opintojeni aikana varmistettiin, että sain tukea opintojen etenemiseen, jos sitä tarvitsin;

6) Saamani opetus ja ohjaus oli laadukasta;

7) Työtehtävät, joissa suoritin näyttöni, vastasivat todellisia työelämän tehtäviä;

8) Arvioijani olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia;

9) Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti;

10) Koulutus paransi valmiuksiani työelämään siirtymiseen, siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin;

11) Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen;

12) Koulutuksen aikana sain osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyn hyödyntämään.

Opiskelijapalautekyselyjen väittämiin annettujen vastausten pisteytysasteikko on:

5 pistettä täysin samaa mieltä

4 pistettä jokseenkin samaa mieltä

3 pistettä osin samaa osin eri mieltä

2 jokseenkin eri mieltä

1 täysin eri mieltä

Discuss & brainstorm