This is a free Purot.net wiki

Tavoite 1: Yksi keskitetty verkkoympäristö

Tavoite, toteutusprosessi ja tulos

Tavoitteena on keskittää koko opiskelijan oppimisprosessi (ei vain oppimateriaaliayhteen verkko-oppimisympäristöön e-perusteiden mukaisesti. Tutkinnon osittain luodaan kaikista tutkinnon osista muodostuva laadukas verkkoympäristö, joka tuo opiskelijan koko opintopolun näkyväksi ja mahdollistaa etenemisen osaamisperusteisesti, tavoitteellisesti sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Opettajat yhdistävät osaamisensa ja materiaalinsa yhteiseksi kokonaisuudeksi sekä kehittävät ja tuottavat yhdessä uusia oppimistehtäviä ja verkkomateriaaleja sulautuvaa oppimista tukevaksi. Moduuleiden kokoamisessa ja aineiston laatimisessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia koulutusteknologioita (mm. videoteknologiat, pilvipalvelut, simulaatiot, verkko-oppimisympäristöt, mobiiliverkko-oppimisympäristöt ja sosiaalinen media). Teknisesti osaavimmat opettajat luovat verkkoympäristöä.

Hankkeen tuloksena on pedagogisesti laadukas verkko-oppimisympäristö, jonka avulla opiskelijan on helppo seurata ja suunnitella opintojaan. Opiskelijan opintopolusta tulee näkyvä ja oppiminen on avointa, tavoitteellista, joustavaa ja yksilöllistä. Sulautuva oppiminen ja jatkuva sisäänotto mahdollistuu. Sulautuvan opetuksen avulla voidaan mahdollistaa opetuksen tarjonta myös pienemmillä paikkakunnilla ja harvaan asutuilla alueilla. Verkko-opintojen kautta koulutuksen järjestäjät voivat tarjota koulutusta joustavammin myös työelämässä oleville aikuisille, joiden osaaminen tarvitsee päivittämistä.

 

Kurssin rakenne

Kurssien rakenteiden tulee olla selkeitä ja helppokäyttöisiä sekä pohjautua ePerusteiden arviointikohteisiin, jotta opiskelijan on mahdollista hahmottaa tutkintonsa, opiskella tavoitteellisesti ja oppia reflektoimaan oppimaansa kriteerien pohjalta (itsearviointi). Oppimis- tai työtehtäviä voidaan rakentaa myös integroimalla eri tutkinnon osan osia, jolloin tehtävänannossa tulee kertoa, mitä ePerusteiden osaamistavoiteitta tehtävällä opetellaan.


Kurssit suunnitellaan tutkinnon osittain tai sopiviin temaattisiin kokonaisuuksiin. Kurssin sisältöä suunnitellaan ePerusteiden arviointikohteiden mukaisesti, mutta tehtävien suunnitellussa on syytä tarkastella myös kokonaisuutta. Harvemmin käytännössä tehdään vain yhtä arviointikohdetta kerrallaan.

Esimerkiksi Ravintola- ja catering -alan perustutkinnon Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp -tutkinnon osan arviointikohteet ovat

  • Opiskelija valmistautuu työvuoroon
  • Opiskelija huolehtii toimitilat käyttökuntoon, valmistaa tuotteita myyntiä varten sekä pitää niistä huolta
  • Opiskelija palvelee asiakkaita, myy tuotteita ja rekisteröi myyntiä
  • Opiskelija päättää työvuoron työtehtävät
  • Opiskelija arvioi omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Nämä arviointikohteet tulevat Moodlessa Ravitsemispalveluissa toimiminen -tutkinnon osan aiheiksi (osioiksi), mutta tehtävät voivat olla läpileikkaavia.

Discuss & brainstorm