This is a free Purot.net wiki

Tavoite 2: Toimintakulttuurin muutos

Tavoite, toteutusprosessi ja tulos

Tavoitteena on saada pysyväksi toimintakulttuuriksi opettajien tiimityöskentely ja vertaisoppiminen, jolla muutetaan oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaa opettajien itseohjautuvuutta tukevaksi. Perinteiset ulkoiset massakoulutukset ja ylhäältä annetut toimintamallit ovat tehottomia, eivätkä jalkaudu pysyväksi toiminnaksi.

Opettajat jaetaan alakohtaisiksi tiimeiksi, jotka kehittävät ja tuottavat yhdessä uusia oppimistehtäviä ja verkkomateriaaleja sulautuvaa oppimista tukevaksi. Tiimistä valitaan digivastaava, joka rakentaa verkkoympäristöä. Oppilaitoksen digiopettajat ohjaavat ja kouluttavat digivastaavia. Digivastaavat taas opastavat tiiminsä opettajia verkkoon rakentamansa  moduulin käytössä.


Tuloksena opettajien tietoteknisten taitojen tasoerot tasoittuvat, opetus muuttuu tasalaatuisemmaksi ja joustavammaksi sekä yhden opettajan käyttämästä pedagogiigasta riippumattomaksi. Opettajat siirtyvät yksintekemisen kulttuurista tiimiopettajuuteen ja alkavat opetella itseohjautuvasti ja vertaisoppimalla uutta. Sulautuva oppiminen alkaa jalkautua kaikkeen opetukseen.

Hankkeen toteutusprosessi

Discuss & brainstorm